Lægehuset Rudkøbing

Uddannelsesprogram videruddannelse Læger

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Velkommen til dit ophold her i Lægehuset Rudkøbing I/S. Vi vil gerne bidrage til at du får mest muligt ud af din tid her og får mest muligt med herfra.

Lægehuset Rudkøbing I/S er opstået i 2001 ved sammenlægning af to solopraksis (Lars Johansen og Jan Vædele) og optagelse af en tredje kompagnon (Birgit Jordal).

Hanne Rasmussen indtrådte i kompagniskabet i 2005, og Hans Eguia er ny kompagnon fra 1.1. 2017. Lægehuset er en kompagniskabspraksis med normering til tre ydernumre og tre læger.

Huset er udstyret med alt tidssvarende udstyr, ekg, spirometri, tympanometri, og laboratoriefaciliteter. Disse ting varetages i hverdagen af sygeplejersker og bioanalytikere, men afhængig af hvor langt du er i forløbet, vil vi tilbyde oplæring i ovenstående efter behov.

Vi har endvidere en skadestue med mulighed for at foretage mindre kirurgiske indgreb og behandling af mindre skader.

Vi prioriterer en god individuel behandling, der i højest mulige omfang lever op til gældende standarder og retningslinjer og et godt arbejdsmiljø med en god og fordragelig tone i forhold til patienterne og alle der arbejder i lægehuset.

Lægehuset er akkrediteret juni 2016, og vi anbefaler, at du hurtigt i forløbet, sætter dig ind i de procedurer og retningslinjer der fremgår af akkrediteringsdokumenterne.

Lægehuset er røgfrit

Huset er ombygget og renoveret senest i 2015-2016

Kontaktoplysninger til Lægehus og faste læger:

Lægehuset Rudkøbing I/S, Engdraget 7, 5900 Rudkøbing, tlf. 63511700. Hjemmeside www.ruddoc.dk

Mail: kontakt@ruddoc.dk. Yder nr. 041777. Fax 6251 1589

Ved sygdom og fravær afløser personalet hinanden.

Patientgrundlag

4.500 tilmeldte patienter, hertil ca. 100 patienter bosat på Strynø (Ø uden læge) og ganske få gr. 2 patienter.

Klinikkens målområde er patienter bosat på Langeland og Tåsinge. Med hensyn til sygebesøg er området reguleret af en paragraf 2 aftale, således at vi på anmodning (og velbegrundet årsag) kører sygebesøg til alle patienter bosat på Langeland.

Specielt vedrørende EDB. Som journalsystem har vi EG Clinea, og vi har IP telefoni integreret i journalsystemet. 

Arbejdsdagen

Huset og pc’er åbnes af sekretær 07.45-08.00

Fra 8.00 til 9.00 er der telefontid, og har man ikke patienter på egen kø, tager man opkald fra køen med indgående opkald. Alle sygeplejersker, læger og sekretærer deltager i telefontiden, så ventetiden minimeres mest muligt.

Fra 9-12 ser vi patienter. Moduler af 10-15 eller 20 minutters varighed.

12-12.30 spiser vi vores medbragte mad i kaffestuen.

12.30-13.30 er reserveret i alle kalendere (læger og sygeplejersker) til patienter der henvender sig med et akut behov på dagen. Undtaget er lægen der kører besøg og uddannelseslægen, der begge gå fra til supervision kl. 12.30.

13.30-15.00 ser vi dagens sidste patienter, derefter oprydning.

En læge går fra 12.30 og varetager dagens supervision og kører derefter dagens sygebesøg for hele huset. Supervision foregår på skift mellem husets faste læger.

Afhængig af dit niveau vil der være mulighed for at følge med fast læge på sygebesøg, eller du vil blive tildelt nogle af disse køredage og indgå i pasning af vagtringene (”ø-vagt og by-vagt” som nedenfor) med en af husets faste læger som ”bagvagt”. Der vil være mulighed for lån af bil og lægetaske, hvis du ikke selv har det.

Sammen med en af husets faste læger vil du også følge med på planlagte besøg af typen opsøgende/opfølgende besøg i eget hjem eller på plejehjem eventuelt med deltagelse af kommunal hjemmepleje.

Telefonen lukkes kl.12.00 og derefter henvises der til Lægernes Telefonpasning, som videregiver opkaldet til den læge der har ø-vagt/by-vagt.

Vagtuddannelse

KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske.

Introlæger skal deltage i 3 vagter med tutorlægen.

KBU og introvagter afspadseres.

Fase 1 læger skal have 3 kørevagter med bagvagt.

Fase 2 læger skal have 4 køre og konsultationsvagter

Fase 3 læger skal have 4 køre og konsultationsvagter + 2 visitationsledsagevagter 2-4 timer med tutor samt 2 selvstændige visitationsvagter.

Indtjeningen fase I, II og III kan efter eget valg enten gå til uddannelseslægen eller afspadseres. Det aftales inden vagten.

Gennemgang af vagt patienterne indgår i supervision den efterfølgende dag.

Forløbet hos os

Cirka 2 uger før du starter, inviteres du til en samtale med mulighed for at møde os allesammen og se huset og de lokaler du kommer til at arbejde i. Medbring gerne individuelle ønsker her, ferie? evt. behov for justering af arbejdstid hvis du kommer med tog/bus?

Vi har brug for din email adresse, cpr.nr. og autorisations ID, for at vi kan oprette dig i edb systemet før du starter.

De første to uger er introduktionsperiode med gennemgang af og oplæring i journalsystem, diagnosekodning, kodning af ydelser, journalskrivning, hjælpeprogrammer, personale og lokaler.

En af de første dage vil der blive afsat tid til en introduktionssamtale, og der vil være mulighed for at sidde med i en konsultation og følge med på sygebesøg sammen med en af husets faste læger, indtil dit kompetenceniveau er fastlagt

Efter to uger starter du op med egne patienter og er med på telefonen om morgenen. Du sætter selv varigheden af konsultationerne, så du gradvist kan øge dit tempo, i forhold til hvor rutineret du er i ovenstående.

Vi prøver at finde (og du kan selv tage dem fra ringekøen om morgenen) nogle “gode” patienter til dig i telefontiden, og tager også gerne både dig og hinanden ind til interessante tilfælde eller specielle problemstillinger.

Du er altid velkommen til at komme ind og rådføre dig med en af os i tvivlstilfælde, eller ved tvivl om hvordan vi plejer at håndtere en givet ting.

Vores sygeplejersker sidder meget med “egne “ patienter, og har hyppigt behov for at spørge eller konferere med en læge, og de vil givetvis også trække på din viden, og der skal være både tid og rum til dette.

Undervisning foregår som udgangspunkt ved tutorlæge, men husets øvrige personale, sygeplejersker og bioanalytikere kan også indgå efter behov.

En stor del af det eksterne samarbejde læres under den almindelige gennemgang af henvisninger, attester, breve, udskrivningskort og andre informationer fra samarbejdspartnere. Du forventes at tilegne dig viden om: Interaktionen imellem forskellige faggrupper internt i praksis, og interaktion/samarbejde mellem de forskellige grupper af eksterne samarbejdspartnere og indikationsområderne for henv. til sekundære sundhedstjeneste.

Vedrørende supervision

Der er dagligt en halv times supervision klokken 12.30-13.00 ved en af husets faste læger.

En gang ugentlig, torsdag, er der lang supervision, en time som anvendes til at tage større emner op. Introduktions, justerings, midtvejs og slut evaluerings samtaler, kompetence godkendelse og direkte supervision, placeres også i dette tidsrum.

De almindelige procedurer i praksis, både administrative, herunder klinikkens økonomi og kliniske procedurer bliver demonstreret. Indføring i praksis edb system, oprettelse af digital signatur m.v. vil blive gennemgået.

Direkte supervision, som er konsultationer der udføres sammen med tutorlæge, eller ved gennemgang af video optaget konsultation, er obligatorisk for introlæger m.h.t. forebyggende børneundersøgelse og kompetencen ”skabe rammer for god konsultation”.

Fase I-II-III: Der vil specielt blive lagt vægt på og gennemgået anvendelse af medico -teknisk udstyr i almen praksis. Endvidere gennemgås specielt ”patienten med behov for forebyggende indsats”, ”patienten med ondt i ryggen” og ”kommunikation med børnefamilien”. Endvidere, ”patienten med udflåd eller mistanke om seksuelt overført sygdom” og ”patienten med neurologiske symptomer”.

Efter to uger vil der være en samtale med mulighed for justering af arbejdsgangen og drøftelse af eventuelle punkter, hvor der skal ydes en ekstra indsats.

Vi skal ligeledes gennemgå hvilke mål, der er for dit forløb, og hvornår og hvordan du forventes at nå dem.

Er der ting du synes ikke fungerer optimalt, kan vi rette dem her.

Efter tre mdr. har vi en samtale med midtvejs evaluering, gennemgang af hvilke kompetencer, der er er erhvervet og plan for resten. Erhvervede kompetencer godkendes løbende og kan ses på www.evaluer.dk

Ca. to uger før du slutter hos os, har vi en sidste evaluerende samtale. Gennemgang af uddannelsesplan, gensidig evaluering og gennemgang af, om formalia er på plads.

Returdage

Mellem fase 1 og 2 stillingen er der en returdag om måneden, så vidt muligt på en fast dag. Vi forsøger at få lagt nogle forløbspatienter på returdagene, hvor vi så følger op på udskrivningsbreve og forløb.

Kompetencer tilknyttet kvalifikations kort godkendt på sygehusafdelinger, diskuteres på returdage og godkendes enten på returdage eller i fase II

Plan for returdag:

09.00-09.30 Hvad er der sket siden sidst og evt. telefon.

09.30-15.00 Konsultationer afbrudt af den sædvanlige kaffepause og frokostpause

15.00-16.00 Opsamling, gennemgang/supervision og evt. godkendelser.

Dine arbejdstider

Mandag 8-16

Tirsdag 8-16

Onsdag 8-16

Torsdag 8-16

Fredag 8-13

Vi forventer du deltager i frokost, personalemøder, interne kurser og andre fælles sociale tiltag i lægehuset i den tid du er her.

Eventuel sygdom

Meldes hurtigst muligt (og om muligt gerne 06.30 på dagen) til den ansvarlige læge.

Ferie

Vi afvikler sommerferie, vinterferie og efterårsferie ved ferielukning af lægehuset. Dette afvikles i et fast rulleskema med de øvrige læger på Langeland.

Hertil 1 uges ferie som kan tilrettelægges individuelt.

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er faste lukkedage i praksis.

Har du specielle ønsker så lad os høre om dem hurtigst muligt.

Møder

Alle møder er med fast struktur og skabelon (dagsorden, mødeledelse og referat og er lagt ud som genveje på alle pc’er).

En læge har ansvaret for at lave dagsorden og lave referat til ledelses- og lægemøder. Til personalemøder har en sekretær ansvaret for at lave referat. Ledelsesmøder: 4 om året, et i hvert kvartal. I første kvartal planlægges det kommende års aktiviteter og udvikling (praksisudviklingsplan).

Lægemøder afholdes hver torsdag af 1 times varighed. Uddannelseslægen deltager i lægemøder. Administration, sekretærer og sygeplejerskerne deltager op til ½ time efter behov.

Personalemøder afholdes en onsdag om måneden af 1 times varighed. Alle deltager. Hver dag holder hele klinikken frokostpause fra 12.00 til 12.30. Her udveksles informationer mellem alle i klinikken.

Øvrige samarbejdspartnere

Der er også mulighed for at arrangere besøg hos fysioterapeut, socialforvaltning og apotek.

2 gange årligt har vi temamøde ½ dag med socialforvaltningen og hjemmeplejen i Langeland Kommune, og har f.eks. emner som børn/unge og den ældre patient.

Apoteker /håndkøbsudsalg

Apotek findes i Rudkøbing og Humble med radius 10 km og på denne periferi ligger adskillige tilknyttede håndkøbsudsalg.

Sygehuse og speciallæger

Lægehuset ligger i et område, hvor vi betjener os af flere forskellige sygehuse. Vi udnytter naturligvis det frie sygehusvalg og laver ofte visitationen sammen med patienten, således at vi kan udnytte dels viden om ventetid og dels vores viden om de enkelte sygehusafdelinger. Vi synes, det er vores opgave sammen med patienten, at lave den primære visitation så god som mulig, og visitationen til en sygehusafdeling bør ikke være en ekspeditionssag.

Speciallæger

Med hensyn til speciallæger har vi alle vore præferencer, som dels drejer sig om ventetid og kommunikation, og dels om vores viden om de enkelte specialisters subspecialiseringer. Det er derfor naturligt, at vi alle sammen har speciallæger, som vi plejer at henvise til, og patienterne har ofte forventninger på samme måde. Vi synes, det er vigtigt, at det bliver ved med at være på den måde, og ved tvivl vil vi gerne konferere alle henvisninger, før de afsendes.

Hyppigst benytter vi os af lokal hjælp. (søg på speciale og postnummer 5700 for Svendborg eller 5000 for Odense)

Øjenlægerne i Svendborg: Frank Theodorsen eller Svendborg Øjenklinik.

Ørelæger: Alle tre ørelæger i Svendborg uden præference.

Organkirurgi: Kirurgisk klinik Svendborg ved K.E Brok

Ortopædkirurgi: Ortopædkirurgisk klinik Svendborg

Dermatologi: Bo Lasthein Andersen, Svendborg. (Obs pt. skal selv ringe for tid). Evt. Hanne Boye Rasmussen, Odense.

Fysiurgi: Ketil Bjerregaard, Svendborg.

Gynækologi: Henviser ofte til gynækologisk ambulatorium Svendborg sygehus. Dette p. g. a. lang ventetid og stor afstand til speciallæger i Odense.

Neuromedicin: Uni Jeppesen, N.P. Utzon eller Lis Johannesen, alle Odense.

Plastikkirurgi: Erik Heidemann, Odense. (Obs at patienterne selv skal ringe for tid).

Henvisninger fremsendes enten direkte til speciallæge, eller via henvisningshotellet.

Andre samarbejdspartnere

I konkrete tilfælde er det muligt at kontakte jobcenter eller social og sundhedsforvaltningen.

Lægehuset indgår i projekt i samarbejdsgruppe med hjemmeplejen og socialforvaltningen om god kommunikation.

Med hensyn til korrespondancer og telefonkontakt henviser vi til de retningslinjer der bliver udarbejdet af gruppen.

Ved kontakter mellem praksis og hjemmeplejen, hvor der ønskes en handling samme dag, er det en stående aftale at man ringer til hinanden på dagen

Der vil i løbet af efteråret 2016 blive udviklet en speciel kontaktside på kommunes intranet. Almen praksis vil også have adgang hertil og kan afgive kontaktoplysninger til denne.

Kiropraktor: Charlotte Riber, Sundhedshuset Rudkøbing.

Fysioterapeuter: Benefit Rudkøbing eller Patrick Groven, Sundhedshuset Rudkøbing.

Psykolog: Ingen faste foretrukne, skriver oftest henvisning og beder patienten ringe selv.

God ide forinden at overveje om psykologen skal være mand eller kvinde?

Eksterne Links

Se Ikonet gode link på din PC, her ligger genveje til det meste og også links til anmeldelse af erhvervssygdomme, arbejdsskader, bivirkninger, UTH, anmeldelse af cancer og elektronisk dødsattest og link til basisliste m.v.

Andre nyttige links:

IRF: www.irf.dk

EPI nyt: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx

Kalender faglige arrangementer region syd:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/kalender/

Tilmelding Praksis nyt region syd: praksisnyt@rsyd.dk

Tilmelding nyheder Lægeforeningen: www.laeger.dk log ind – samt

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder/Abonner%20p%C3%A5%20nyheder

DSAM: www.dsam.dk hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder.

SS abonner på nyheder: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/abonner

Ordiprax: http://www. Ordiprax.dk tast 041777 + adgangskode